อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Authority)

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

2. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตนเองดังนี้

3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
3.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำและทางระบายน้ำ
3.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
3.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
3.5  การสาธารณูปการ
3.6 การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
3.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
3.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.9 การจัดการศึกษา
3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
3.11 การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
3.13 การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
3.14 การส่งเสริมกีฬา
3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
3.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3.18 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
3.19 การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
3.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
3.21 การควบคุมสัตว์เลี้ยง
3.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
3.23 การรักษาความปลอดภัย
3.24 การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
3.25 การผังเมือง
3.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
3.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
3.28 การควบคุมอาคาร
3.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย
3.31 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: Line อบต.บ้านจันทน์ ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์ 042-138445

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้107
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้131
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1234
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1663
mod_vvisit_counterเดือนนี้8446
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8195
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด140842

We have: 6 guests online
IP ของคุณ: 18.206.194.21
 , 
วันที่ 22 ก.ย. 2023

.:: เว็บไซต์หน่วยงานเกี่ยวข้อง ::.

ทั้งหมด